Souhrnné informace

NázevMateřská škola, Jaselská 354, Teplice
Důvod a způsob založeníOrganizace byla zřízena dnem 1. 1. 1998 usnesením Zastupitelstva města Teplice č. 490/97 ze dne 3. 12. 1997. Statutární město Teplice vydává Zřizovací listinu na základě usnesení Zastupitelstva města Teplice č. 152/09 ze dne 11. 12. 2009 v úplném znění schváleném usnesením č. 67/02 ze dne 20. 12. 2002, ve znění pozdější změny schválené usnesením č. 543/05 ze dne 16. 9. 2005.

Zřizovatel
STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE
se sídlem v Teplicích, nám. Svobody 2, PSČ 415 95
IČO: 00266621

Právní forma organizace
Příspěvková organizace

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Velká Hradební 3188/48
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 70892156

Důvod založení
Organizace je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Pod výše uvedeným názvem je škola zapsána v rejstříku škol a školských zařízení Rozhodnutím MŠMT Praha,
č. j. 274/SMT/2009/6 s účinností 1. 3. 2009.

Hlavní účel a předmět činnosti organizace
Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování předškolního vzdělávání.

• Mateřská škola – uskutečňuje předškolní vzdělávání v souladu s cíli předškolního vzdělávání uvedenými v § 33 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3,4,5 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

• Zařízení školního stravování – poskytuje školské služby podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Doplňková činnost organizace
• pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti
• hostinská činnost
• výchovně vzdělávací činnost v programu celoživotního vzdělávání
• rostlinná výroba dle § 2, odst. 3, písm. a) zákona č. 252/1997 Sb.
Organizační strukturaStatutární orgán
Statutárním orgánem je ředitelka, která je jmenovaná a odvolávaná zřizovatelem podle §165 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.
Ředitelka příspěvkové organizace plní úkoly vedoucího organizace, vyplývající z §164, 165 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.
Ředitelka jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědná radě obce. Při své činnosti je povinná postupovat v souladu s platnými právními předpisy, právními předpisy obce a jeho vnitřními organizačními předpisy.
Podepisování za organizaci se děje tak, že k vytištěnému názvu organizace, jménu a funkci připojí ředitelka svůj podpis a otisk razítka organizace.
Vnitřní předpis nebo jiná příslušná písemnost mohou určit další osoby oprávněné jednat jménem organizace.
Kontaktní poštovní adresaMateřská škola, Jaselská 354, Teplice
Jaselská 354
415 03 Teplice
Adresa úřadovny pro osobní návštěvuMateřská škola, Jaselská 354, Teplice
Jaselská 354
415 03 Teplice
Telefonní číslaPevná linka: 417 530 439; Mobil: 724 082 558
Adresa internetové stránkywww.msjaselska.cz
E-mailmsjaselska1@gmail.com
Datová schránkajjxxdiu
Případné platby lze poukázat1) Na účet mateřské školy, číslo účtu: 27-1417090237/0100
2) Platby lze hradit v hotovosti v době pokladních hodin mateřské školy.
IČO65650891
DIČSubjekt není plátcem DPH.
Bankovní spojení27-1417090237/0100
Seznamy hlavních dokumentůŠkoly a školská zařízení vedou v souladu s § 28 zákona č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle povahy své činnosti tuto dokumentaci:
• rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v § 147,
• evidenci dětí, žáků nebo studentů (dále jen „školní matrika"),
• doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
• vzdělávací program,
• třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu,
• školní řád, provozní řád,
• záznamy z pedagogických rad,
• kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky,
• protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,
• personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci a další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy.

Dokumenty jsou vedeny v elektronické nebo listinné podobě a jsou uloženy v ředitelně mateřské školy.
RozpočetViz dokumenty:
Žádosti o informace,
Příjem žádostí a dalších podání
Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
• ústně nebo písemně u ředitelky mateřské školy
• písemně prostřednictvím pošty, e-mailu nebo datové schránky
Opravné prostředkyOdvolání je opravným prostředkem proti rozhodnutí vydaném ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. Ve vydaných rozhodnutích je vždy uvedeno poučení. V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit a který správní orgán o odvolání rozhoduje. Odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím ředitelky školy ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje.
FormulářeFormuláře jsou k dispozici v ředitelně mateřské školy a na webových stránkách mateřské školy.
Nejdůležitější používané předpisyZákony:
• Ústavní zákon č. 1/1993, Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
• Ústavní zákon č. 2/1993, Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády:
• Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí, nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů
Vyhlášky:
• Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška MŠMT č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška MŠMT č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů (do 31. 12. 2019)
• Vyhláška MŠMT č. 310/2018 Sb., o krajských normativech
• Vyhláška MŠMT č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška MZd č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška MZd č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška MInf č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů

Vydané právní předpisyNejdůležitější předpisy:
Školní řád mateřské školy

ochrana osobních údajů - GDPR