Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ na školní rok 2023/2024

S platností od 1. 9. 2023 - 31. 8. 2024 je stanovena úplata za předškolní vzdělávání ve výši 455,- Kč měsíčně. 

Úplata je vybírána i bezhotovostně, společně s platbou za stravné, na účet mateřské školy: 27-1417090237/0100

Do zprávy pro příjemce nepište jméno a příjmení dítěte, ale trojmístný kód, který je uvedený před jménem dítěte.

V souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění platných předpisů je v §123 odst. 2 s účinností od 1. 9. 2017 zakotveno následující:

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Předškolní vzdělávání se poskytuje bezúplatně až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku.